Statut Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SKRZYDŁA W LUBLINIE

Do pobrania: Statut Szkoły SKRZYDŁA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie (zwana dalej: Szkołą).
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja na Rzecz Wspierania Wychowania i Edukacji SKRZYDŁA z siedzibą przy ul. Szmaragdowej 24/17, 20 – 570 Lublin.
 3. Siedziba Szkoły mieści się w budynku wynajmowanym przez organ prowadzący pod adresem: 20-570 Lublin, ul. Szmaragdowa 1.
 4. Szkoła działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności szkół niepublicznych prowadzących oddziały przedszkolne oraz niniejszego statutu.
 5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2010 r.

§ 2

 1. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.
 2. Finansowy nadzór nad działalnością Szkoły przysługuje organowi prowadzącemu oraz właściwym – do tego celu powołanym – instytucjom publicznym.

3. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. Dodatkowo Szkoła oferuje roczne przygotowanie do kształcenia szkolnego w formie klasy startowej (oddziału przedszkolnego) realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy edukacji w szkole niepublicznej prowadzącej oddziały przedszkolne.

4. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, tj:

a. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

b. realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;

c. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

d. prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

5. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych prowadzących oddziały przedszkolne w zakresie rocznego przygotowania do kształcenia szkolnego, tj.:

a. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

b. realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;

c. prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych prowadzących oddziały przedszkolne.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

 1. Szkoła wspiera Rodziców lub Opiekunów (rozumianych jako prawnych opiekunów dziecka) w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i  niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.
 2. Realizując swoją misję, Szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój Ucznia.
 3. Cel ten Szkoła zamierza osiągnąć poprzez stworzenie uczniom odpowiednich warunków do doskonalenia się w sferach:

a. intelektualnej – poprzez dobór wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, metod pracy zróżnicowanych ze względu na płeć ucznia, bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz materialną bazę dydaktyczną;

b. poznawczej – poprzez wyznaczanie dzieciom zadań zachęcających je do samodzielnego poznawania i odkrywania świata, rozwijania zainteresowań i pasji oraz zapewnienie uczniom warunków twórczego rozwoju;

c. społecznej – poprzez wprowadzanie programów rozwijających kompetencje społeczne, kreowanie sytuacji sprzyjających uczeniu się funkcjonowania w grupie, nawiązywania bliskich relacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

d. uczuciowej – poprzez wspomaganie uczniów w uświadamianiu sobie przeżywanych stanów emocjonalnych i w radzeniu sobie z nimi w codzienności;

e. duchowej – poprzez dawanie okazji do nawiązania osobistej relacji z Bogiem (wspólna i indywidualna modlitwa, umożliwianie uczestnictwa w Mszach Świętych), a także zachęcanie do praktykowania sprawności i cnót będących wyznacznikami tożsamości chrześcijańskiej;

f. fizycznej – poprzez promowanie zdrowego stylu życia, w tym propagowanie różnych form aktywności ruchowej dzieci w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych.

 1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła:

a. realizuje obowiązującą podstawę programową;

b. rozszerza przyjęty program nauczania uwzględniając gotowość Uczniów;

c. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia;

d. zapewnia Uczniom indywidualizację nauczania;

e. stosuje zasady klasyfikowania i promowania Uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych;

f. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów.

 1. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła:

a. proponuje jednolity system oddziaływań wychowawczych zmierzający do budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu;

b. kształtuje postawy i umiejętności przygotowujące Uczniów do odpowiedzialnego życia;

c. wspiera rozwój dziecka poprzez stały kontakt wychowawcy i opiekuna z Uczniem oraz jego Rodzicami lub Opiekunami;

d. zgodnie z założeniami organu prowadzącego wspiera Rodziców i Nauczycieli w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży poprzez organizowanie szkoleń i kursów doskonalących umiejętności wychowawcze oraz inną działalność edukacyjną;

e. pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 1. Szkoła udziela Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a. zapewnienie stałej opieki pedagoga i psychologa;

b. rozpoznawanie problemów wychowawczych i edukacyjnych;

c. podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

d. organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

e. pracę z Uczniem zdolnym;

f. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych;

g. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

§ 4

 1. Cele i zadania, wymienione w §3 pkt 2 i 3 Szkoła realizuje w oparciu o przyjęte programy wychowawczy i profilaktyczny.
 2. Programy wychowawczy i profilaktyczny Szkoły przyjmuje organ prowadzący Szkoły, zaś zmiany uchwala Rada Pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organizacyjnej Szkoły.

 

§ 5

 1. Realizacja celów i zadań Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły przez osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty i środowiska, w tym instytucje publiczne.
 2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

a. zapewnia uczniom bezpieczeństwo na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie przerw międzysekcyjnych, podczas zbiorowych wyjść poza obręb szkoły i w czasie wycieczek,

b. nakłada na nauczyciela obowiązek aktywnego pełnienia dyżurów, zatwierdzanych przez Dyrektora Szkoły w harmonogramie,

c. zobowiązuje nauczyciela do zgłaszania Dyrektorowi Szkoły wszelkich zagrożeń zdrowia i życia Ucznia.

ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 6

 1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szkoła zapewnia Uczniom opiekę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wynikającym z przepisów ogólnych oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 3. Ramowy plan nauczania opracowuje każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego Dyrektor Szkoły i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i do zatwierdzenia Radzie Organizacyjnej.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć (określający organizację obligatoryjnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych) opracowuje każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego Dyrektor Szkoły i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
 5. Kalendarz roku szkolnego i wykaz zajęć dodatkowych ustala Rada Organizacyjna.
 6. W każdym roku szkolnym Szkoła ma prawo do modyfikacji organizacji pracy z pkt 3, pkt 4 i pkt 5, jeśli jest to podyktowane dobrem Uczniów.
 7. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Zajęcia te są prowadzone w blokach lekcyjnych, nie dotyczy to Uczniów kształcących się w oddziałach przedszkolnych.
 8. Zajęcia obowiązkowe dla Uczniów realizowane są w godzinach 8.00 – 15.15.
 9. Szkoła zapewnia Uczniom opiekę świetlicową:

a. świetlica poranna działa w godzinach 6.45 – 8.00;

b. świetlica popołudniowa działa w godzinach 15.15 -17.00; przebywanie Ucznia w świetlicy po godzinie 16.00 wiąże się z uprzednią deklaracją Rodziców lub Opiekunów zakładającą miesięczną opłatę;

c. opłata za zajęcia świetlicowe w godzinach 16.00-17.00 jest corocznie określana przez Dyrektora Szkoły.

d. w czasie pracy świetlicy Uczeń może przebywać na terenie Szkoły wyłącznie pod opieką dyżurującego tam Nauczyciela.

 1.  Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy (oddział przedszkolny). Liczba Uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 18 osób.
 2. Szkoła zakłada możliwość tworzenia oddziałów klasowych zróżnicowanych ze względu na płeć.
 3.  Zajęcia nieuwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć (np.: wyjazdy dydaktyczne) odbywają się w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły za wiedzą Rodziców lub Opiekunów. Odpłatność za zajęcia dodatkowe i wyjazdy ponoszą Rodzice lub Opiekunowie lub Szkoła.
 4. Szkoła wprowadza obowiązek noszenia jednolitych strojów szkolnych (mundurków).
 5. Szkoła prowadzi naukę dwóch języków obcych od klasy pierwszej.
 6. W Szkole organizuje się obowiązkową naukę religii.
 7. Ustala się podsumowanie osiągnięć edukacyjno – wychowawczych Uczniów trzykrotnie w ciągu roku szkolnego (trymestry).
 8. Szkoła zapewnia wszystkim Uczniom obiad, którego koszty pokrywają Rodzice lub Opiekunowie.

 

§ 7

1. Uczniem Szkoły może być każde dziecko, którego Rodzice lub Opiekunowie akceptują zasady funkcjonowania Szkoły.

2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Rada Organizacyjna po przeprowadzeniu rozmowy z Rodzicami lub Opiekunami oraz po spotkaniu z dzieckiem.

3.  Przyjęcie Ucznia do Szkoły wymaga:

 1. złożenia karty zgłoszenia;
 2. wstępnej rozmowy z Rodzicami lub Opiekunami;
 3. spotkania z dzieckiem na terenie Szkoły;
 4. wpłaty wpisowego;
 5. podpisania umowy przez Rodziców lub Opiekunów, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania aktów regulujących działalność Szkoły;
 6. dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów dziecka.

§ 8

1. Działalność Szkoły finansowana jest z opłat za naukę (tzw. czesne), innych opłat wnoszonych przez Rodziców lub Opiekunów, ze środków wnoszonych bezpośrednio przez donatorów (także stowarzyszeń i fundacji) oraz z budżetu państwa i gminy (dotacje i subwencje oświatowe), a także z pozalekcyjnej działalności Szkoły.

2. Wysokość wpisowego i czesnego ustala zarząd organu prowadzącego.

3. Kwota stanowiąca wpisowe lub czesne może zostać obniżona lub darowana w odniesieniu do

kolejnego dziecka z danej rodziny albo w innych uzasadnionych przypadkach.

5. Wszystkie zniżki i odstępstwa od przyjętych zasad płatności nie są regulowane przez żadne

odrębne postanowienia, a ich wysokości pozostają sprawą indywidualnych uzgodnień między Rodzicami lub Opiekunami a Radą Organizacyjną, w których dobro Ucznia pozostaje sprawą nadrzędną.

ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY

§ 9

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Zastępca dyrektora lub dwaj zastępcy dyrektora;

3) Rada Organizacyjna;

4) Rada Pedagogiczna.

5) Rada Rodziców;

6) Samorząd Uczniowski

§ 10

 1. Umowę o pracę lub umowę o zarządzanie szkołą z Dyrektorem zawiera i rozwiązuje organ prowadzący.
 2. W zakresie dyscypliny pracy Dyrektor ponosi odpowiedzialność przed organem prowadzącym.
 3. Dyrektor kierują bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11

1. Dyrektor Szkoły kieruje jej działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w szczególności:a. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

b. przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej,

c. jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

d. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami;

e. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły; w razie potrzeby powołuje szkolne komisje;

f. sprawuje nadzór pedagogiczny;

g. przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wypływające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;

h. przedstawia Radzie Pedagogicznej do 31 sierpnia danego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

i. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej;

k. udziela na wniosek Rodziców/Prawnych opiekunów, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

l. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w szczególności w oparciu o pracę Rodziców lub Opiekunów z osobistym opiekunem ucznia;

m. podaje do publicznej wiadomości do 15. dnia czerwca danego roku szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w następnym roku szkolnym;

n. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

o. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

p. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

r. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad.

2. Dyrektor Szkoły organizuje działalność Szkoły, w szczególności:

a. wchodzi w skład Rady Organizacyjnej;

b. opracowuje do 30 czerwca danego roku arkusz organizacyjny szkoły na kolejny rok szkolny;

c. przydziela nauczycielom oraz pozostałym pracownikom stałe oraz doraźne prace w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

d. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

e. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonania czynności wchodzących w zakres obowiązków;

f. zapewnia  odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku Szkoły i na placu szkolnym;

g. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

h. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

i. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;

k. dysponuje środkami finansowymi określonymi przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

l. organizuje prace konserwacyjno – remontowe;

m. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, w szczególności:

a. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły zgodnie z uchwałą organu prowadzącego;

b. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników administracyjnych i porządkowych;

c. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

d. za zgodą zarządu organu prowadzącego  przyznaje nagrody pracownikom Szkoły;

e. udziela urlopów pracownikom Szkoły;

f. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

g. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Dyrektor Szkoły współpracuje z Rodzicami, w szczególności:

a. prowadzi rozmowy z rodzicami kandydatów na uczniów, a w razie potrzeby również z rodzicami uczniów;

b. współpracuje z Radą Rodziców;

c. wyznacza nauczycieli na opiekunów osobistych uczniów i nadzoruje pracę opiekunów osobistych;

d. dba o należyty kontakt z Rodzicami lub Opiekunami ze strony Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad Uczniami, w szczególności:

a. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;

b. egzekwuje przestrzeganie przez Uczniów i Nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;

c. sprawuje opiekę nad Uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki pielęgniarskiej i medycznej w Szkole;

d. dba o rozwój duchowy Uczniów poprzez nadzór nad ich formacją chrześcijańską.

5. Zastępca dyrektora (lub dwaj zastępcy dyrektora, pomiędzy których obowiązki rozdziela Dyrektor Szkoły) odpowiada za:

a. opracowywanie arkusza nadzoru pedagogicznego do 20. dnia września danego roku szkolnego;

b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach punktów ustalonych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły (ewaluacja), w szczególności opiekę nad obserwacjami zajęć, przygotowywanie sprawozdań z obserwacji, rozmowy z nauczycielami – w tym ustalanie terminów;

c. opracowywanie na potrzeby Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego (dwa razy w roku);

d. aktualizację ramowych planów nauczania i zestawów programów nauczania (dbanie o złożenie przez nauczycieli na czas informacji o nowym programie oraz o zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną nowych programów i przygotowanie do ogłoszenia zestawu programów nauczania do 15. dnia czerwca danego roku szkolnego);

e. opracowywanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli oraz planu szkoleń rocznych;

k. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym oraz pełnienie funkcji członka Zespołu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;

f. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla osób wskazanych przez Dyrektora Szkoły;

g. przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;

h. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

i. opracowywanie planu lekcji w lipcu i sierpniu oraz wprowadzanie zmian na bieżąco w ciągu danego roku szkolnego;

k. opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza roku szkolnego;

l. bezpośredni nadzór nad zadaniami zleconymi nauczycielom w zakresie ustalonym z Dyrektorem Szkoły;

m. ustalanie zastępstw, wpisywanie ich do księgi zastępstw;

n. okresowe (raz na trymestr) sprawdzanie dzienników, arkuszy ocen i przedstawianie wniosków Dyrektorowi Szkoły;

o. merytoryczne opracowanie oferty szkoleniowej skierowanej do Rodziców lub Opiekunów uczniów;

p. merytoryczna opieka nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży;

r. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas i kontrola dokumentacji wycieczek;

s. nadzór nad Samorządem Uczniowskim;

t. pełnienie dyżuru kierowniczego w uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły godzinach;

u. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji z zakresu swoich obowiązków;

6. Dyrektorzy mogą zostać poproszeni o udział w posiedzeniach organów organu prowadzącego oraz Rady Organizacyjnej, a także powinni być powiadomieni i mają prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach pozostałych organów Szkoły oraz zebraniach ogółu Uczniów oraz Rodziców lub Opiekunów.

§ 13

 1. W skład Rady Organizacyjnej wchodzą Prezes zarządu organu prowadzącego jako jej Przewodniczący, Dyrektor Szkoły oraz osoba wskazana przez zarząd organu prowadzącego.
 2. Rada Organizacyjna zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w trymestrze i w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Posiedzenia Rady Organizacyjnej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek jej dwóch pozostałych członków lub na wniosek organu prowadzącego.
 3. Decyzje i opinie Rady Organizacyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Organizacyjnej.
 4. Posiedzenia Rady Organizacyjnej są protokołowane.

§ 14

Rada Organizacyjna:

 1. zacieśnia współpracę pomiędzy organem prowadzącym a Szkołą;
 2. podejmuje kluczowe decyzje dotyczące kierunków rozwoju i funkcjonowania Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym;
 3. dokonuje wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przyjmowaniem Uczniów do Szkoły, w szczególności podejmuje decyzję o przyjęciu i skreśleniu Ucznia z listy w przypadkach wskazanych w niniejszym Statucie; od decyzji Rady Organizacyjnej służy odwołanie do organu prowadzącego;
 4. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych Nauczycielom i innym Pracownikom Szkoły w ramach zatwierdzonego przez organ prowadzący preliminarza;
 5. zatwierdza ramowy plan nauczania oraz ustala kalendarz roku szkolnego i wykaz zajęć dodatkowych;
 6. zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej, regulamin Rady Rodziców oraz regulamin Samorządu Uczniowskiego;
 7. opiniuje przyznawanie wyróżnień Uczniom;
 8. podejmuje decyzje o umorzeniu lub obniżeniu kwoty wpisowego lub czesnego;

i. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Szkoły.

§ 15

 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za realizację ramowego planu nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć i podejmuje związane z tym decyzje.
 2. Rada Pedagogiczna jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Szkoły.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą uczący w Szkole Nauczyciele oraz Dyrektor.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły wychowawczych wyznacza spośród Nauczycieli sekretarza Rady Pedagogicznej.
 6. Prezes zarządu organu prowadzącego może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
 7. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o przyjęty przez siebie i zatwierdzony przez Radę Organizacyjną regulamin.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek organu prowadzącego.

2. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 17

 1. Rada Pedagogiczna:
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promowania Uczniów;
 3. określa formy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Nauczycieli;
 4. opiniuje ramowy planu nauczania i tygodniowy rozkład zajęć Szkoły;
 5. uchwala zmiany w programach profilaktycznym i wychowawczym po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organizacyjnej;
 6. podejmuje uchwały dotyczące nadania wyróżnienia Uczniom po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organizacyjnej.

2. Organ prowadzący oraz Rada Organizacyjna może zasięgać opinii Rady Pedagogicznej we wszystkich sprawach Szkoły o charakterze dydaktyczno – wychowawczym.

§ 18

Członkowie Rady Pedagogicznej dla realizacji zadań, o których mowa w § 17 wchodzą w skład komisji i zespołów powoływanych przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły określa zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje Dyrektor Szkoły.

§ 19

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację Rodziców lub Opiekunów dzieci uczących się w Szkole, w jej skład wchodzą małżonkowie, którzy są odpowiedzialni za społeczność Rodziców lub Opiekunów w każdym oddziale klasowym (oddziale przedszkolnym) – zwani „Odpowiedzialnymi” oraz jedno małżeństwo z danej klasy wybrane przez Rodziców lub Opiekunów z danego oddziału klasowego (oddziału przedszkolnego) jako ich przedstawiciele do Rady Rodziców – zwani „Delegatami do Rady Rodziców”.

2. Zasady ustalenia składu personalnego Rady Rodziców oraz tryb jej pracy określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Radę Organizacyjną regulamin.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy reprezentowanie Rodziców lub Opiekunów wszystkich dzieci uczących się w Szkole, a w szczególności:

a. wspieranie wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej działalności Szkoły;

b. współdziałanie ze Szkołą w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;

c. podejmowanie inicjatyw służących działalności statutowej Szkoły;

d. zaangażowanie na rzecz rozwoju Szkoły.

4. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest integracja rodzin dzieci uczących się w Szkole poprzez organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju wydarzeń oraz wspieranie projektów formacyjnych dla Rodziców lub Opiekunów inicjowanych przez Szkołę.

§ 20

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność Uczniów Szkoły, składa się z przedstawicieli oddziałów klasowych (oddziałów przedszkolnych) wybranych spośród uczniów wszystkich oddziałów w wyborach ogólnoszkolnych.

2. Zasady wyboru członków Samorządu Uczniowskiego oraz tryb jego pracy określa uchwalony przez niego i zatwierdzony przez Radę Organizacyjną regulamin.

3. Głównym celem działania Samorządu Uczniowskiego jest umożliwienie Uczniom aktywnego udziału w życiu Szkoły, reprezentowanie interesów ogółu Uczniów, rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności za losy całej wspólnoty uczniowskiej.

4. Samorząd Uczniowski:

a. przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących praw Uczniów oraz problemów Uczniów;

b. wnioskuje do Dyrektora ds. dydaktyczno – wychowawczych w sprawie kandydatury Nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

c. dysponuje pod nadzorem opiekuna funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego;

d. podejmuje za zgodą Dyrektora Szkoły inicjatywy o charakterze kulturalnym, sportowym, charytatywnym, zgodnie z potrzebami Uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.

ROZDZIAŁ V RODZICE LUB OPIEKUNOWIE

§ 21

 1. Rodzice zgłaszający swoje dziecko do Szkoły zgadzają się co do tego, że:

a. Szkoła wychowuje dzieci zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, uznając jej godność i wolność;

b. działalność wychowawcza w Szkole opiera się na założeniach antropologii chrześcijańskiej;

c. pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami Ucznia odpowiedzialnymi za jego rozwój są Rodzice lub Opiekunowie;

d. ważnym środkiem wychowawczym jest przykład Wychowawców, w szczególności Rodziców lub Opiekunów.

 1. Rodzice lub Opiekunowie mają prawo do rzetelnej informacji o funkcjonowaniu Ucznia w różnych obszarach życia Szkoły oraz o postępach w nauce; do spotkań z Nauczycielami Szkoły w uzgodnionym terminie; do współdecydowania o indywidualnym procesie wychowawczo-edukacyjnym Ucznia.
 2. Do obowiązków Rodziców lub Opiekunów należy:
 3. przestrzeganie oraz zapewnienie przestrzegania przez Ucznia aktów wewnętrznych Szkoły;
 4. zapewnienie regularnego uczęszczania Ucznia na zajęcia szkolne, w tym punktualnego jego przybycia do Szkoły i punktualnego jej opuszczenia;
 5. zapewnienie Uczniowi warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych, w tym wyposażenie go w konieczne pomoce naukowe;
 6. wyposażenie Ucznia w stroje do zajęć zgodnie z aktami wewnętrznymi Szkoły;
 7. aktywna współpraca z Radą Organizacyjną, Dyrektorami, Nauczycielami, osobistym opiekunem dziecka i innymi Rodzicami lub Opiekunami w indywidualnym procesie wychowawczo – edukacyjnym Ucznia;
 8. regularne uczestniczenie w indywidualnych spotkaniach z osobistym opiekunem dziecka; udział w programie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, a także w pozostałej działalności Szkoły;
 9. niezwłoczne, pełne i ścisłe poinformowanie Szkoły o wszelkich okolicznościach dotyczących stanu zdrowia Ucznia, które mają lub mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w Szkole lub konieczność specjalnego traktowania w czasie zajęć; Rodzice lub Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za konsekwencje zarówno braku niezwłocznej, pełnej i ścisłej informacji, jak też  zastosowania się przez Szkołę do treści przekazanej informacji;
 10. terminowe opłacanie czesnego i wszelkich innych zobowiązań finansowych;
 11. ponoszenie na zasadach ogólnych odpowiedzialności za szkody wyrządzone zawinionym działaniem Ucznia.

ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 22

Nauczyciele powinni nauczać i wychowywać zgodnie z tożsamością Szkoły, wspierać wszechstronny rozwój Uczniów, ich zdolności i zainteresowania, służyć pomocą w przezwyciężaniu trudności.

§ 23

1. Zasady zatrudniania Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły ustala zarząd organu prowadzącego w porozumieniu z Radą Organizacyjną.

2. Oświadczenia woli o zawarciu umowy z Nauczycielem lub innym Pracownikiem Szkoły składa organ prowadzący reprezentowany zgodnie z postanowieniami Statutu organu prowadzącego, który jest uprawniony umocować do takich czynności prawnych Dyrektora Szkoły.

3. Prawa i obowiązki Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły określają umowa oraz właściwe przepisy prawa.

§ 24

1. Do obowiązków Nauczyciela należy:

a. prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z ramowym planem nauczania i tygodniowym rozkładem zajęć;

b. dbałość o jakość własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

c. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo Uczniów znajdujących się pod jego opieką;

d. praca nad własnym charakterem oraz doskonalenie umiejętności w zakresie nawiązywania relacji z innymi, w szczególności udział w programie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz w innych szkoleniach proponowanych przez Szkołę;

e. systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych;

f. uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej;

g. utrzymywanie stałego kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami;

h. pełnienie funkcji osobistego opiekuna wobec powierzonych Uczniów.

i. pełnienie dyżurów według tygodniowego rozkładu zajęć

j. prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;

k. przygotowanie kryteriów ocenienia oraz standardów wymagań z nauczanego przedmiotu;

l. stosowanie zasad oceniania zgodnych z kryteriami wewnątrzszkolnego systemu oceniania obowiązującymi w Szkole;

m. służenie pomocą Nauczycielom rozpoczynającym pracę w Szkole;

n. wzbogacanie bazy dydaktycznej Szkoły oraz dbałość o powierzone pomoce i sprzęt;

o. przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Szkołą;

p. dbałość o wizerunek Szkoły poprzez własną postawę zgodną z tożsamością Szkoły.

§ 25

Nauczyciel ma prawo do:

 1. wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętymi przez organ prowadzący zasadami wynagradzania w Szkole;
 2. stosowania metod nauczania i wychowania przyjętych przez organ prowadzący, z zastrzeżeniem swobodnego wyboru pomocy naukowych spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego;
 3. podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 4. pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach;
 5. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania.

§ 26

Osobisty opiekun to osoba, której zadaniem jest sprawowanie opieki w indywidualnym procesie wychowawczo – edukacyjnym wobec powierzonego Ucznia.

 1. Do zadań osobistego opiekuna należy:

a. współpraca z Rodzicami lub Opiekunami, Nauczycielami oraz Uczniem w celu poznania jego sytuacji i określenia potrzeb wychowawczo – edukacyjnych na danym etapie rozwoju;

b. organizowanie i przeprowadzanie cyklicznych spotkań (co najmniej raz w trymestrze) z Rodzicami lub Opiekunami i Uczniem;

c. reagowanie w sytuacjach szczególnych mających wpływ na rozwój dziecka;

d. dokumentowanie w formie pisemnej przeprowadzonych spotkań (termin, treść, wnioski).

2. Dyrektor Szkoły proponuje i zatwierdza osobę pełniącą funkcję osobistego opiekuna dla każdego Ucznia.

3. Na wniosek Rodziców lub Opiekunów lub osobistego opiekuna Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie osoby pełniącej tę funkcję.

ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 27

1. Podstawowym prawem Ucznia jest prawo do nauki na warunkach poszanowania godności osobistej, życzliwości i akceptacji.

2. W szczególności Uczeń ma prawo do:

a. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b. sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania;

c. wiedzy o sposobach kontroli postępów w nauce;

d. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza tym dobra innych osób;

e. pomocy w przypadku trudności w nauce;

f. rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych;

g. korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Szkołę;

h. reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

§ 28

1. Uczeń ma obowiązek:

a. przestrzegania postanowień zawartych w aktach wewnętrznych Szkoły;

b. brania udział w zajęciach szkolnych i systematycznego przygotowywania się do nich w domu oraz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć;

c. dbania o dobre imię Szkoły;

d. przestrzegania porządku szkolnego, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych Uczniów;

e. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Szkołą;

f. dbania o dobro materialne Szkoły.

§ 29

 1. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. ustną pochwałą Nauczyciela;
 2. pochwałę Dyrektora Szkoły;
 3. odznakę szkolną;
 4. list pochwalny;
 5. nagrodę rzeczową;
 6. inne wyróżnienie uchwalone przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organizacyjnej.

§ 30

1. W Szkole kary zastąpione zostają konsekwencjami naturalnymi (wynikającymi z czynu Ucznia) i konsekwencjami regulaminowymi określonymi w kontrakcie klasowym tworzonym przynajmniej raz w roku szkolnym pod nadzorem Wychowawcy.

2. Zadaniem Wychowawcy przy tworzeniu kontraktu klasowego jest zadbanie o to, aby konsekwencje regulaminowe nawiązywały do naturalnych.

§ 31

1. Uczeń może być skreślony z listy Uczniów w przypadku:

a. naruszenia postanowień Statutu i innych aktów wewnętrznych Szkoły;

b. propagowania sprzecznego z tożsamością Szkoły stylu życia;

c. dystrybucji lub używania alkoholu, środków odurzających lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia;

d. działań zagrażających dobru, moralności lub bezpieczeństwu Uczniów lub innych osób;

e. braku promocji, o ile w klasie programowo niższej brak wolnych miejsc.

2. Skreślenie Ucznia może nastąpić również, jeśli jego Rodzice lub Opiekunowie przez trzy miesiące nie uiścili czesnego lub innych należności na rzecz Szkoły pomimo odebrania pisemnego wezwania do zapłaty. W tym wypadku wniosek o skreślenie do Rady Organizacyjnej kieruje Dyrektor Szkoły.

3. Z wnioskiem o skreśleniu Ucznia z listy do Rady Organizacyjnej mogą wystąpić:

a. Rodzice zainteresowanego Ucznia;

b. Dyrektor Szkoły;

c. Rada Pedagogiczna.

4. W przypadku, gdy zostaną wyczerpane wszystkie rodzaje oddziaływań wychowawczych zarówno Rodziców lub Opiekunów, jak i Szkoły lub gdy Rodzice lub Opiekunowie nie podejmują współpracy ze Szkołą i nie wywiązują się z podjętych zobowiązań, a Uczeń w dalszym ciągu nie przestrzega postanowień Statutu i innych aktów wewnętrznych Szkoły oraz ogólnie przyjętych norm społeczno-moralnych, Rada Organizacyjna uchwałą dokonuje skreślenia z listy Uczniów, o czym niezwłocznie powiadamia na piśmie Rodziców lub Opiekunów.

5. Rada Organizacyjna uchwałą dokonuje skreślenia z listy Uczniów również w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy o naukę szkolną lub jej rozwiązania za porozumieniem stron po zrealizowaniu przesłanek i na zasadach wskazanych w treści umowy o naukę szkolną:

a. Rodzice lub Opiekunowie mają prawo wypowiedzieć umowę o naukę szkolną wyłącznie według następujących zasad:

1) złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu do dnia 31 maja, na koniec roku szkolnego;

2) w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obowiązujących aktach wewnętrznych dotyczących bezpośrednio Uczniów lub Rodziców i Opiekunów lub ustanowienia nowych aktów wewnętrznych Szkoły istotnie zmieniających sytuację Uczniów lub Rodziców i Opiekunów – w ciągu 2 tygodni od doręczenia lub ogłoszenia takich zmian lub aktów wewnętrznych, za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru;

3) w przypadku:

i. podwyższenia opłat za świadczenia, z których Uczeń korzysta i bez korzystania, z których nie mógłby uczęszczać do Szkoły;

ii. likwidacji świadczenia, z którego Uczeń korzysta i bez korzystania, z którego nie mógłby uczęszczać do Szkoły;

– w każdym z powyższych przypadków w ciągu 2 tygodni od doręczenia lub ogłoszenia takich zmian lub nowych zasad, za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru;

4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez organ prowadzący Szkołę zobowiązań wynikających z umowy o naukę szkolną – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego;

b. umowa o naukę szkolną wygasa wówczas na koniec, odpowiednio, trymestru lub miesiąca kalendarzowego po upływie okresu wypowiedzenia; Rodzice są zobowiązani do zapłaty zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za okres do dnia jej wygaśnięcia;

c. organ prowadzący Szkołę  ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku:

1) braku możliwości kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami lub braku współpracy z ich strony w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z Uczniem, w szczególności w przypadku opuszczenia przez Rodziców lub Opiekunów trzech spotkań indywidualnych z osobistym opiekunem Ucznia w ciągu roku szkolnego – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru;

2) nieprzestrzegania przez Rodziców lub Opiekunów lub przez Ucznia Regulaminu Szkoły lub innych aktów wewnętrznych Szkoły SKRZYDŁA – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego;

3) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Rodziców lub Opiekunów zobowiązań wynikających z umowy – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego;

4) opóźnienia w zapłacie należności przysługujących za okres przynajmniej 2 miesięcy – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego;

5) likwidacji Szkoły lub istotnego zakresu jej działania – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru lub roku szkolnego;

6) podjęcia przez Radę Organizacyjną decyzji o skreśleniu Ucznia z listy uczniów Szkoły – ze skutkiem natychmiastowym.

– umowa wygasa wówczas na koniec, odpowiednio, trymestru lub miesiąca kalendarzowego po upływie okresu wypowiedzenia i nie jest konieczna ponowna uchwała Rady Organizacyjnej w tym zakresie; Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do zapłaty zobowiązań wynikających z umowy o naukę szkolną za okres do dnia jej wygaśnięcia.

6. Rodzice lub Opiekunowie mają prawo odwołać się od decyzji Rady Organizacyjnej do organu prowadzącego w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Statut nadaje Szkole organ prowadzący.

2. Organem uprawnionym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest zarząd organu prowadzącego.

3. Integralną część Statutu Szkoły stanowią:

a. Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie;

b. Wewnątrzszkolny System Oceniania Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie;

c. Program wychowawczo – profilaktyczny Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie.

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Facebook