Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA

Trwa rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA na rok szkolny 2022/2023. Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszenia online.

Plan rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 obejmuje przyjęcia do:

  • klasy startowej (zerówka) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
  • klas 1-8 w miarę wolnych miejsc (OBECNIE W KLASACH VI i VII)

Rekrutacja do Szkoły Skrzydła – karta zgłoszenia online

Etapy rekrutacji do klas 0 (startowych) oraz do klas I:

I etap – złożenie karty zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii z przedszkola oraz posiadanych dokumentów dziecka wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – udział dziecka w zajęciach obserwowanych przez pedagoga i psychologa (dodatkowo płatne)
(Szczegółowe informacje otrzymają Państwo po przesłaniu karty zgłoszenia.)

Ocenie podlegają m.in.

  • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • sposób funkcjonowania dziecka w grupie – poziom rozwoju społecznego;
  • poziom rozwoju poznawczego oraz umiejętności potrzebnych w szkole.

III etap – spotkanie obojga rodziców (opiekunów) z dyrektorem szkoły lub przedstawicielem organu prowadzącego w celu doprecyzowania warunków współpracy;

IV etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji

Etapy rekrutacji do klas II – III (oraz 0 – I w ciągu roku szkolnego)

I etap – przesłanie karty zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu kserokopii ostatniego świadectwa, ocen semestralnych i posiadanych dokumentów dziecka wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – spotkanie dziecka z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiem szkolnym lub
psychologiem szkolnym (dodatkowo płatne);

III etap – spotkanie obojga rodziców z dyrektorem szkoły lub przedstawicielem organu prowadzącego
szkołę w celu doprecyzowania warunków współpracy;

IV etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁAEtapy rekrutacji do klas IV – VIII

I etap – przesłanie karty zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły kserokopii ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów dziecka wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – spotkanie dziecka z pedagogiem lub psychologiem szkolnym (dodatkowo płatne);

III etap – sprawdziany diagnozujące z trzech wiodących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz rozmowa z nauczycielem języka angielskiego (test diagnozujący poziom umiejętności przewidziany dla danej klasy.

IV etap –
spotkanie obojga rodziców z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy;

V etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji.

Rodzice kandydata do klas II – VIII zobowiązują się do uzupełnienia przez dziecko wiedzy i umiejętności z zakresu języka hiszpańskiego.

Opłata za udział w rekrutacji do Szkoły Skrzydła wynosi: 300 zł (do klas 0-1) lub 250 zł (do klas 2-8).

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do:

  • zakończenia rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub braku zgody rodziców na zasady panujące w Szkole;
  • skierowania kandydata na konsultacje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma rodzeństwo uczniów Skrzydeł.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA

Rekrutacja do Szkoły Skrzydła – karta zgłoszenia online

Dodatkowe dokumenty z przedszkola lub poradni psychologiczno-pedagogicznej dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły.

Zapraszamy do kontaktu:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA
ul. Jutrzenki 22, 20-538 Lublin
tel. 81 536 29 58
tel. kom. 505 847 490
e-mail:

Szukasz informacji o zajęciach dodatkowych w Szkole Podstawowej SKRZYDŁA? Przejdź tutaj.

O tym jak wygląda w „Skrzydłach” współpraca z rodzicami możesz przeczytać tutaj

Jeszcze więcej o tym, dlaczego te zajęcia są tak pasjonujące, znajdziesz razem z fotogalerią tutaj.

O naszym pomyśle na uczenie robotyki również możesz przeczytać.

Chcesz dowiedzieć się, na czym polega ocenianie kształtujące w Skrzydłach? Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj.

Polecamy również aktualności z życia Szkoły Skrzydła na naszym profilu na Facebooku.

Facebook