Rekrutacja uzupełniająca – Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA – rok szkolny 2016/2017

logoW roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy dzieci do:

  • klasy startowej dla 6-latków
  • klasy pierwszej dla 6-latków
  • klasy pierwszej dla 7-latków
  • klasy 2-6, jeżeli są wolne miejsca

Etapy do klasy startowej oraz do klas pierwszych dla 6 lub 7-latków:

I etap – złożenie karty zgłoszenia dziecka- drogą mailową lub osobiście w sekretariacie szkoły wraz z opinią z przedszkola oraz posiadanymi dokumentami dziecka wydanymi przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – udział dziecka w zajęciach obserwowanych przez szkolnego pedagoga i psychologa

Ocenie podlegają m.in.

  • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
  • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
  • poziom koncentracji uwagi;

III etap – spotkanie obojga rodziców z przedstawicielem organu prowadzącego w celu doprecyzowania warunków współpracy;

IV etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego;

Etapy rekrutacji do klas 2-6

I etap –  złożenie karty zgłoszenia- drogą mailową lub osobiście w sekretariacie szkoły wraz z kserokopią ostatniego świadectwa oraz ocen semestralnych oraz posiadane dokumenty dziecka wydanymi przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną(w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie)

II etap –  spotkanie obojga rodziców z przedstawicielem organu prowadzącego w celu doprecyzowania warunków współpracy

III etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego

Postanowienia końcowe:

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do:

  • zakończenia rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub braku zgody rodziców na zasady panujące w Szkole.
  • skierowania kandydata na konsultacje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej SKRZYDŁA.

Pierwszeństwo w przyjęciu do klas mają dzieci będące rodzeństwem uczniów naszej szkoły oraz uczniowie klasy startowej (zerówki) Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA.

Karta zgłoszenia:

Wypełnij online: Formularz

Lub pobierz: karta_zgloszenia_2016 karta_zgloszenia_2016, a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres biuro(at)skrzydla.lublin.pl lub dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA – ul. Jutrzenki 22, 20-538 Lublin
tel. 81 536 29 58, e-mail:

Facebook