Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja na nowy rok szkolny. Przyjmujemy zapisy do:

Etapy:

I etap – składanie kart zgłoszeń;

II etap – spotkanie indywidualne z rodzicami lub spotkanie indywidualne psychologa z dzieckiem a następnie spotkanie z rodzicami;

III etap – decyzja rodziców i organu prowadzącego szkołę o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego

Rekrutacja 2015

Rekrutacja w Szkole SKRZYDŁA 2015

Przebieg rekrutacji:

Kandydaci do klas startowych (zerówka) i pierwszych, których karty zgłoszenia zostały złożone w sekretariacie szkoły wezmą udział w zajęciach grupowych obserwowanych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz psychologa szkolnego.

Celem spotkania jest zdiagnozowanie poziomu opanowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz obserwacja zachowania dziecka.

Na podstawie wyników spotkania organ prowadzący podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice/opiekunowie uczniów pozytywnie ocenionych będą zaproszeni na indywidualną rozmowę, dotyczącą wychowania i edukacji dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA.

O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje organ prowadzący, na podstawie wniosków z rozmowy z rodzicami (ważna jest otwartość rodziny na współpracę zgodną z misją Szkoły na zasadach wskazanych w Statucie Szkoły), a także wynikiem obserwacji dziecka przeprowadzonej podczas zajęć grupowych lub indywidualnych.

Pierwszeństwo w przyjęciu do nowych klas mają dzieci będące rodzeństwem uczniów szkoły SKRZYDŁA  oraz  uczniowie klasy startowej (zerówki) w Szkole SKRZYDŁA.

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji w przypadku negatywnej oceny dziecka przez psychologa i nauczyciela (II etap).

Opłaty:

Wpisowe w roku szkolnym 2015/2016 dla klas startowych i klas 1-6 składa się z dwóch części: 1200 zł (część bezzwrotna w razie rezygnacji z uczęszczania dziecka po ogłoszeniu list) oraz 2000 zł (zwrotny wkład w rozwój projektu; rodzice, których więcej niż jedno dziecko uczy się w Szkole wpłacają wkład tylko raz).

Czesne w roku szkolnym 2015/2016 wynosi: 560 zł miesięcznie (w ramach czesnego zajęcia dodatkowe odbywające w godzinach od 8.00 do 15.20); dodatkowo pobierana jest opłata za posiłki.

Zniżki w związku z uczęszczaniem dzieci będących rodzeństwem:

  • 2 dzieci – czesne za każde dziecko wynosi 510 zł
  • 3 dzieci – czesne za każde dziecko wynosi 460 zł
  • 4 dzieci i więcej – czesne za każde dziecko wynosi 420 zł.

Karta zgłoszenia:

Wypełnij online: Formularz

Lub pobierz: kartę zgłoszenia_2015 kartę zgłoszenia_2015, a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres lub dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA ul. Szmaragdowa 1 20-570 Lublin

Facebook