WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Kryteria oceniania

1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności Ucznia.

2. Sposób oceniania powinien być adekwatny do danego rodzaju działań. Ustala się następujące zestawy narzędzi i formy sprawdzania umiejętności, które mogą być dokumentowane przez nauczyciela:

 1. podsumowujące sprawdziany (wewnętrzne i zewnętrzne) badające stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności uczniów a obejmujące swoim zakresem większą partię materiału (trymestr, dwa trymestry lub cały rok). O sprawdzianach tych uczniowie i ich Rodzice lub Opiekunowie powinni zostać poinformowani na początku roku szkolnego.
 2. prace klasowe pisemne dotyczące kończącego się działu (powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem);
 3. kartkówki, dyktanda – z bieżącego materiału;
 4. wybrane prace domowe;
 5. wypowiedzi ustne;
 6. inne formy będące wynikiem specyfiki danego przedmiotu.

3.  Informacja zwrotna (pisemna lub ustna) powinna zawierać następujące elementy:

 1. Wyszczególnienie i docenienie dobrych  stron pracy Ucznia;
 2. Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony Ucznia ;
 3. Wskazówki – w jaki sposób Uczeń powinien poprawić pracę;
 4. Wskazówki – w jakim kierunku Uczeń powinien pracować dalej.

Powyższego opisu nauczyciel dokonuje zgodnie z wcześniej podanym przez siebie NACOBEZU (Na Co Będę Zwracał Uwagę).

4. Oceny sumujące i ich kryteria:

Osiągnięcia ponad program (OPP)

Ocenę tą otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiedza znacznie wykracza poza program nauczanego przedmiotu. Potrafi samodzielnie rozwijać własne uzdolnienia, biegle posługiwać się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów ujętych w podstawie programowej danego przedmiotu. Potrafi też na dany problem spojrzeć z innej strony szukając nietypowych rozwiązań. 

Osiągnięcia bardzo dobre (OBD)

Ocenę tą otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiedza są pełne w stosunku do podstawy programowej nauczanego przedmiotu. Potrafi sprawnie i samodzielnie posługiwać się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami. Sam rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne potrafiąc zastosować zdobytą wiedzę.

Osiągnięcia dobre (OD)

Ocenę tą otrzymuje uczeń, który w stopniu zadowalającym opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej nauczanego przedmiotu. Stosuje też poprawnie wiadomości i potrafi samodzielnie rozwiązać typowe problemy/zadania teoretyczne i praktyczne. 

Osiągnięcia wystarczające (OW)

Ocenę tą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej nauczanego przedmiotu w stopniu podstawowym, potrafi rozwiązywać zadania/problemy o średnim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

Osiągnięcia wymagające poprawy (OWP)

Ocenę tą otrzymuje uczeń, który w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach zawartych w podstawie programowej nauczanego przedmioty prezentuje braki, które nie przekreślają tego, że przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązać zdania o niewielkim stopniu trudności. Ponadto analiza jego osiągnięć wskazuje iż przy dodatkowym nakładzie pracy uzyska podstawową wiedzę z zakresu danego przedmiotu.

Osiągnięcia wymagające dużej poprawy (OWDP)

Ocenę tą otrzymuje uczeń, który nie opanował dotychczas w zakresie podstawowym programu obowiązującego w danym przedmiocie, nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań. Ponadto analiza osiągnięć wskazuje na konieczność podjęcia przez ucznia dużego wysiłku w celu uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu danego przedmiotu.

5. Ocena zachowania i postawy

Ocena zachowania ucznia i uczennicy powinna uwzględniać całościowe postępowanie dziecka w szkole jak i po za szkołą, w szczególności zaś brane są pod uwagę następujące kryteria:

a)      kultura osobista w tym stosunek do rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów;

b)      uczestnictwo w zajęciach;

c)      stosunek do obowiązków szkolnych;

d)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;

e)      wytrwałość i sumienność w wykonywanej pracy;

f)       przestrzeganie regulaminu klasowego;

g)      gotowość do podejmowania zadań dodatkowych.

Ocena postawy na zajęciach edukacyjnych dokonywana jest według następujących kryteriów:

a)      materialne przygotowanie do lekcji (posiadanie wymaganych pomocy);

b)      regularne odrabianie prac domowych (nauczyciele raz w tygodniu podsumowują stan odrobionych prac domowych przez ucznia i przekazują tą informację rodzicom w Codzienniku Ucznia).

c)      skupienie, aktywność i zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych.

 1. Ocenie nauczyciela podlega również praca ucznia nad przydatnymi cechami (cechy określone są w Programie Wychowawczo-profilaktycznym).
 2. Skala ocen:

WZ – wzorowy;

BD – bardzo dobry;

ZD – zazwyczaj dobry

WP – wymaga poprawy;

KDP – konieczna duża poprawa.

Facebook