karta zgłoszenia kandydata

Karta zgłoszenia kandydata do klasy w Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie

Prosimy z uwagą wypełnić poniższy formularz. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Krok 1 z 5

20%
 • 1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja SKRZYDŁA dla Edukacji, ul. Jutrzenki 24 20-538 Lublin.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wpisujący mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem fundacja.at.skrzydla.lublin.pl.
  3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
  4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności fundacji.
  5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla fundacji usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu fundacji jako ich administratora.
  6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.
  8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
  9. Zgodnie z przepisami RODO wpisującym dane przysługuje prawo:
  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c. do ograniczenia przetwarzania danych,
  d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook