Dokumenty

  1. Statut NSP SKRZYDŁA 2015
  2. Regulamin Osobistego Opiekuna 2015
  3. Regulamin Tutorów 2015
  4. Regulamin Ucznia 2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) 2019

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019

Facebook