WYCHOWANIE

Szkoła SKRZYDŁA wspiera rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i  niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.

Projekt opiera się na założeniu, że w wychowaniu i edukacji najważniejsza jest relacja wychowanka z wychowawcą.

Relacje w Szkole SKRZYDŁA oparte są na szacunku i zaufaniu. Czynny przykład wychowawcy oddziałuje silniej niż słowo. Rodzice i nauczyciele dostrzegają starania dziecka. Jednocześnie jednak stawiają wymagania, uczą przestrzegania granic i norm. Dla realizowania tego celu ważne są konkretne umiejętności komunikacyjne wychowawców, dlatego zarówno rodzice, jak i nauczyciele uczestniczą w programie profilaktycznym: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Ważnym zadaniem wychowawczym Szkoły SKRZYDŁA jest kształtowanie postaw, które pomagają porządkować uczucia i czyny wychowanków. Zalety umysłu i woli umożliwiają prowadzenie życia moralnie dobrego i czerpanie z tego pokoju i radości. Takie uporządkowanie pozwala też osiągnąć lepsze wyniki w nauce. W każdym miesiącu proponowana jest cecha, nad którą pracują uczniowie, a jednocześnie do pracy nad nią zapraszani są wychowawcy: rodzice i nauczyciele.

Kluczowym elementem założeń programowych szkoły jest formacja chrześcijańska uczniów. Do takiej formacji zapraszani są również rodzice, nauczyciele i inne osoby tworzące szkołę. Pozwala to na wzbogacenie umysłu i osobowości uczniów prawdami wiary, przez co wspiera się ich integralny rozwój. Korzystanie z propozycji religijnych jest w szkole dobrowolne, zgodnie z poszanowaniem wolności sumienia. Osobista więź z Bogiem jest najbardziej intymną relacją każdego człowieka. I każdy człowiek ma prawo do poszukiwania prawdy. Ukazywanie wiary może wychodzić naprzeciw tym poszukiwaniom, a wsparcie nauczycieli i opiekunów może pomóc w rozwijaniu postawy chrześcijańskiej.

 

Facebook