Program rozwojowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie

W roku szkolnym 2013/2014 Fundacja na Rzecz Wspierania Wychowania i Edukacji SKRZYDŁA realizuje projekt pt. „USKRZYDLONA SZKOŁA”.


Program rozwojowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Cel projektu: Podwyższenie jakości procesu kształcenia uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie poprzez realizację programu rozwojowego szkoły

Okres realizacji programu: 15.09.2013 r. – 30.06.2014 r.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Uskrzydlona szkola – regulamin uczestnictwa w projekcie rozwojowym Niepublicznej Szkoły Podstawowej „SKRZYDŁA” w Lublinie.

Deklaracja uczestnictwa – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Facebook