OSOBISTY OPIEKUN

Szkoła SKRZYDŁA proponuje edukację spersonalizowaną, w której podstawą pracy dydaktyczno – wychowawczej jest indywidualny kontakt z uczniem oraz jego rodzicami. Każda rodzina ma swojego osobistego opiekuna, z którym ustala indywidualną ścieżkę rozwoju dziecka.

Opiekunowie są wyznaczani przez dyrektora Szkoły spośród nauczycieli odpowiednio przygotowanych do pełnienia tej funkcji. Osobisty opiekun sprawuje swoją funkcję poprzez regularne spotkania z uczniem (raz w miesiącu) i rodzicami dziecka (przynajmniej raz w trymestrze) oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w procesie integralnego  rozwoju dziecka. Oferuje on pomoc w nakreśleniu takiego planu wychowania, jakiego rodzice chcą dla swojego dziecka oraz doradza najwłaściwsze sposoby jego realizacji.

W czasie spotkań z rodzicami koncentruje się na osiągnięciach i trudnościach edukacyjnych dziecka, jak również rozmawia na temat umiejętności nawiązywania przez nie relacji, zachowania ucznia w domu i w szkole, rozwoju jego charakteru.

Za kontakty pomiędzy rodzicami a opiekunem odpowiedzialne są obydwie strony, sposób współpracy zależy od wspólnej decyzji rodziców i opiekuna z zachowaniem wyznaczonych zadań.

Facebook